การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบฟอร์มการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(
Open  Data Integrity and Transparency Assessment  :  OIT)

ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2565  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

OIT1    โครงสร้าง

OIT2    ข้อมูลผู้บริหาร

OIT3    อำนาจหน้าที่

OIT4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

OIT5    ข้อมูลการติดต่อ 

OIT6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

OIT7    ข่าวประชาสัมพันธ์

OIT8    Q&A

OIT9    Social  Network

OIT10  แผนดำเนินงานประจำปี

OIT11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

OIT13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

OIT14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

OIT15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

OIT16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

OIT17  E-Service

OIT18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

OIT19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

OIT20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

OIT21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

OIT22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

OIT24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

OIT25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

OIT29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

OIT32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

OIT33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

OIT34  นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

OIT35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

OIT36  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

OIT37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

OIT39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

OIT40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

OIT42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

OIT43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน