แบบรายงานภาวะการผลิตพืช ระดับหมู่บ้าน ปีการเพาะปลูก 2552/53

 

ประจำเดือน มกราคม  ปี พ.ศ. 2553

 

หมู่ที่ 1 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

ชนิดพืช เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันต้นเดือน(ไร่) การปลูกและการเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ราย)
เนื้อที่ปลูกใหม่ในเดือนนี้(ไร่) เนื้อที่ไว้หน่อไว้ต่อ(ไร่) เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย(ไร่) เนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง(ไร่) เนื้อที่ที่มีการเก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม)
ข้าวเจ้านาปี                 18
ข้าวเจ้านาปรัง   20           20 3
ข้าวเหนียวนาปี                  
ข้าวเหนียวนาปรัง                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ฝน)                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(แล้ง)                  
ข้าวโพดหวาน(ฝน)                  
ข้าวโพดหวาน(แล้ง)                  
ข้าวฟ่าง                  
ถั่วเขียวผิวมัน(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวมัน(แล้ง)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(แล้ง)                  
ถั่วเหลือง(ฝน)                  
ถั่วเหลือง(แล้ง)                  
พริกขี้หนูใหญ่                  
มันสำปะหลัง 140         42                    3,000 98 4

 

 

 

แบบรายงานภาวะการผลิตพืช ระดับหมู่บ้าน ปีการเพาะปลูก 2552/53

 

ประจำเดือน มกราคม  ปี พ.ศ. 2553

 

หมู่ที่ 2 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

ชนิดพืช เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันต้นเดือน(ไร่) การปลูกและการเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ราย)
เนื้อที่ปลูกใหม่ในเดือนนี้(ไร่) เนื้อที่ไว้หน่อไว้ต่อ(ไร่) เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย(ไร่) เนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง(ไร่) เนื้อที่ที่มีการเก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม)
ข้าวเจ้านาปี                 1
ข้าวเจ้านาปรัง                  
ข้าวเหนียวนาปี                  
ข้าวเหนียวนาปรัง                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ฝน)                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(แล้ง)                  
ข้าวโพดหวาน(ฝน)                  
ข้าวโพดหวาน(แล้ง)                  
ข้าวฟ่าง                  
ถั่วเขียวผิวมัน(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวมัน(แล้ง)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(แล้ง)                  
ถั่วเหลือง(ฝน)                  
ถั่วเหลือง(แล้ง)                  
พริกขี้หนูใหญ่                  
มันสำปะหลัง 20         6                    3,000 14 1

 

 

 

 

 

แบบรายงานภาวะการผลิตพืช ระดับหมู่บ้าน ปีการเพาะปลูก 2552/53

 

ประจำเดือน มกราคม  ปี พ.ศ. 2553

 

หมู่ที่ 3 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

ชนิดพืช เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันต้นเดือน(ไร่) การปลูกและการเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ราย)
เนื้อที่ปลูกใหม่ในเดือนนี้(ไร่) เนื้อที่ไว้หน่อไว้ต่อ(ไร่) เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย(ไร่) เนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง(ไร่) เนื้อที่ที่มีการเก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม)
ข้าวเจ้านาปี                 86
ข้าวเจ้านาปรัง   20                                         20 2
ข้าวเหนียวนาปี                  
ข้าวเหนียวนาปรัง                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ฝน)                 2
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(แล้ง)                  
ข้าวโพดหวาน(ฝน)                  
ข้าวโพดหวาน(แล้ง)                  
ข้าวฟ่าง                  
ถั่วเขียวผิวมัน(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวมัน(แล้ง)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(แล้ง)                  
ถั่วเหลือง(ฝน)                  
ถั่วเหลือง(แล้ง)                  
พริกขี้หนูใหญ่                  
มันสำปะหลัง 313         94                    3,000                             219 11
อ้อยโรงงาน                  
แคนตาลูป                  
งาแดง                  
งาดำ                 3

 

 

แบบรายงานภาวะการผลิตพืช ระดับหมู่บ้าน ปีการเพาะปลูก 2552/53

 

ประจำเดือน มกราคม  ปี พ.ศ. 2553

 

หมู่ที่ 4 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 

ชนิดพืช เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันต้นเดือน(ไร่) การปลูกและการเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ราย)
เนื้อที่ปลูกใหม่ในเดือนนี้(ไร่) เนื้อที่ไว้หน่อไว้ต่อ(ไร่) เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย(ไร่) เนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง(ไร่) เนื้อที่ที่มีการเก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม)
ข้าวเจ้านาปี                 12
ข้าวเจ้านาปรัง   67           67 6
ข้าวเหนียวนาปี                  
ข้าวเหนียวนาปรัง                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ฝน)                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(แล้ง)                  
ข้าวโพดหวาน(ฝน)                  
ข้าวโพดหวาน(แล้ง)                  
ข้าวฟ่าง                  
ถั่วเขียวผิวมัน(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวมัน(แล้ง)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(แล้ง)                  
ถั่วเหลือง(ฝน)                  
ถั่วเหลือง(แล้ง)                  
พริกขี้หนูใหญ่                  
มันสำปะหลัง 145         44                    3,000 101 3

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานภาวะการผลิตพืช ระดับหมู่บ้าน ปีการเพาะปลูก 2552/53

 

ประจำเดือน มกราคม   ปี พ.ศ. 2553

 

หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

ชนิดพืช เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันต้นเดือน(ไร่) การปลูกและการเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ราย)
เนื้อที่ปลูกใหม่ในเดือนนี้(ไร่) เนื้อที่ไว้หน่อไว้ต่อ(ไร่) เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย(ไร่) เนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง(ไร่) เนื้อที่ที่มีการเก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม)
ข้าวเจ้านาปี                 30
ข้าวเจ้านาปรัง   15           15 1
ข้าวเหนียวนาปี                  
ข้าวเหนียวนาปรัง                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ฝน)                 4
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(แล้ง)                  
ข้าวโพดหวาน(ฝน)                  
ข้าวโพดหวาน(แล้ง)                  
ข้าวฟ่าง                  
ถั่วเขียวผิวมัน(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวมัน(แล้ง)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(แล้ง)                  
ถั่วเหลือง(ฝน)                  
ถั่วเหลือง(แล้ง)                  
พริกขี้หนูใหญ่                  
มันสำปะหลัง 441         132                    3,000 309 20

 

 

 

 

 

แบบรายงานภาวะการผลิตพืช ระดับหมู่บ้าน ปีการเพาะปลูก 2552/53

 

ประจำเดือน มกราคม  ปี พ.ศ. 2553

 

หมู่ที่ 6  ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

ชนิดพืช เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันต้นเดือน(ไร่) การปลูกและการเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ราย)
เนื้อที่ปลูกใหม่ในเดือนนี้(ไร่) เนื้อที่ไว้หน่อไว้ต่อ(ไร่) เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย(ไร่) เนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง(ไร่) เนื้อที่ที่มีการเก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม)
ข้าวเจ้านาปี                 56
ข้าวเจ้านาปรัง   247                                       247 32
ข้าวเหนียวนาปี                  
ข้าวเหนียวนาปรัง                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ฝน)                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(แล้ง)                  
ข้าวโพดหวาน(ฝน)                  
ข้าวโพดหวาน(แล้ง)                  
ข้าวฟ่าง                  
ถั่วเขียวผิวมัน(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวมัน(แล้ง)   3                                           3 1
ถั่วเขียวผิวดำ(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(แล้ง)                  
ถั่วเหลือง(ฝน)                 1
ถั่วเหลือง(แล้ง)   127                                       127 13
พริกขี้หนูใหญ่                  
มันสำปะหลัง 721         216                    3,000                             505 29
อ้อยโรงงาน                  
แคนตาลูป                  
งาแดง   4                                           4 1
งาดำ                 6

 

 

 

 

 

แบบรายงานภาวะการผลิตพืช ระดับหมู่บ้าน ปีการเพาะปลูก 2552/53

 

ประจำเดือน มกราคม  ปี พ.ศ. 2553

 

หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

ชนิดพืช เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันต้นเดือน(ไร่) การปลูกและการเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ราย)
เนื้อที่ปลูกใหม่ในเดือนนี้(ไร่) เนื้อที่ไว้หน่อไว้ต่อ(ไร่) เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย(ไร่) เนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง(ไร่) เนื้อที่ที่มีการเก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม)
ข้าวเจ้านาปี                  
ข้าวเจ้านาปรัง   55           55 11
ข้าวเหนียวนาปี                  
ข้าวเหนียวนาปรัง                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ฝน)                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(แล้ง)                  
ข้าวโพดหวาน(ฝน)                  
ข้าวโพดหวาน(แล้ง)                  
ข้าวฟ่าง                  
ถั่วเขียวผิวมัน(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวมัน(แล้ง)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(แล้ง)                  
ถั่วเหลือง(ฝน)                  
ถั่วเหลือง(แล้ง)   59                                         59 5
พริกขี้หนูใหญ่                  
มันสำปะหลัง                               1,631         489                    3,000                          1,142 56

 

 

 

แบบรายงานภาวะการผลิตพืช ระดับหมู่บ้าน ปีการเพาะปลูก 2552/53

 

ประจำเดือน มกราคม  ปี พ.ศ. 2553

 

หมู่ที่ 8 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

ชนิดพืช เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันต้นเดือน(ไร่) การปลูกและการเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ราย)
เนื้อที่ปลูกใหม่ในเดือนนี้(ไร่) เนื้อที่ไว้หน่อไว้ต่อ(ไร่) เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย(ไร่) เนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง(ไร่) เนื้อที่ที่มีการเก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม)
ข้าวเจ้านาปี                 48
ข้าวเจ้านาปรัง   25           25 5
ข้าวเหนียวนาปี                  
ข้าวเหนียวนาปรัง                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ฝน)                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(แล้ง)                  
ข้าวโพดหวาน(ฝน)                  
ข้าวโพดหวาน(แล้ง)                  
ข้าวฟ่าง                  
ถั่วเขียวผิวมัน(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวมัน(แล้ง)   2           2 1
ถั่วเขียวผิวดำ(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(แล้ง)                  
ถั่วเหลือง(ฝน)                  
ถั่วเหลือง(แล้ง)                  
พริกขี้หนูใหญ่                 1
มันสำปะหลัง 222         67                    3,000 155 8
อ้อยโรงงาน                  
แคนตาลูป                  
งาแดง                  
งาดำ                 2

 

 

 

 

 

แบบรายงานภาวะการผลิตพืช ระดับหมู่บ้าน ปีการเพาะปลูก 2552/53

 

ประจำเดือน มกราคม  ปี พ.ศ. 2553

 

หมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

ชนิดพืช เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันต้นเดือน(ไร่) การปลูกและการเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ราย)
เนื้อที่ปลูกใหม่ในเดือนนี้(ไร่) เนื้อที่ไว้หน่อไว้ต่อ(ไร่) เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย(ไร่) เนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง(ไร่) เนื้อที่ที่มีการเก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม)
ข้าวเจ้านาปี                  
ข้าวเจ้านาปรัง                  
ข้าวเหนียวนาปี                 96
ข้าวเหนียวนาปรัง                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ฝน)                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(แล้ง)                  
ข้าวโพดหวาน(ฝน)                  
ข้าวโพดหวาน(แล้ง)                  
ข้าวฟ่าง                  
ถั่วเขียวผิวมัน(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวมัน(แล้ง)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(แล้ง)                  
ถั่วเหลือง(ฝน)                  
ถั่วเหลือง(แล้ง)   5                                           5 1
พริกขี้หนูใหญ่                  
มันสำปะหลัง 249         75 3000                             174 15
อ้อยโรงงาน                  
แคนตาลูป                  
งาแดง                  
งาดำ                 10

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานภาวะการผลิตพืช ระดับหมู่บ้าน ปีการเพาะปลูก 2552/53

 

ประจำเดือน มกราคม  ปี พ.ศ. 2553

 

หมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

ชนิดพืช เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันต้นเดือน(ไร่) การปลูกและการเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 - วันสิ้นเดือน) เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ราย)
เนื้อที่ปลูกใหม่ในเดือนนี้(ไร่) เนื้อที่ไว้หน่อไว้ต่อ(ไร่) เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย(ไร่) เนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง(ไร่) เนื้อที่ที่มีการเก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กิโลกรัม)
ข้าวเจ้านาปี                 3
ข้าวเจ้านาปรัง                  
ข้าวเหนียวนาปี                  
ข้าวเหนียวนาปรัง                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ฝน)                  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(แล้ง)                  
ข้าวโพดหวาน(ฝน)                  
ข้าวโพดหวาน(แล้ง)                  
ข้าวฟ่าง                  
ถั่วเขียวผิวมัน(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวมัน(แล้ง)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(ฝน)                  
ถั่วเขียวผิวดำ(แล้ง)                  
ถั่วเหลือง(ฝน)                  
ถั่วเหลือง(แล้ง)                  
พริกขี้หนูใหญ่                  
มันสำปะหลัง 381         114 3000 267 18