สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
 

 


สำนักงานเกษตรจังหวัด   มีอำนาจหน้าที่

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน

2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์

3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 สำนักงานเกษตรจังหวัด

            แบ่งงานออกเป็น  1  ฝ่าย  4  กลุ่ม  ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่

                        - งานธุรการ                                         - งานพัสดุและยานพาหนะ

                        - งานสารบรรณ                                   - การจัดทำและบริหารงบประมาณ

                        - งานการเงินและบัญชี                         - งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร

                        - งานการเจ้าหน้าที่                              - งานประชุม

                        - งานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

1. ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

3. ส่งเสริมและสนับสนุน และประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย

4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

5. สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

7. ประสาน และดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

1. ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตการเกษตร

2. ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

3. ดำเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การให้บริการทางการเกษตร และการอารักขาพืช

4. ดำเนินการตามแผนงานโครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืช

5. ประสานการดำเนินโครงการพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ

6. สนับสนุนการดำเนินงาน และพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต

7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตในจังหวัด

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด

2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด

3. พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตรวิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ

4. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัย และพัฒนาในจังหวัด

5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน

6. สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ

7. ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มอารักขาพืช

1. การสำรวจติดตามเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช และแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช

2. ป้องกันเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช และการให้ความช่วยเหลือในข้าว พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ                มันสำปะหลัง

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืช

4. ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช

5. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย