มรดกโลกล้ำเลิศ         กำเนิดลายสือไทย        เล่นไฟลอยกระทง        ดำรงพุทธศาสนา        งามตาผ้าตีนจก        สังคโลกทองโบราณ        สักการแม่ย่าพ่อขุน         รุ่งอรุณแห่งความสุข

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 แนะนำหน่วยงาน

 

    บทบาท/ภารกิจ

 

    ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

      โครงสร้างหน่วยงาน
      บุคลากร

 

ข้อมูลทั่วไป

    ข้อมูลจังหวัด
      แผนที่จังหวัดสุโขทัย
      จำนวนเกษตรกร ประชากร 
        และแรงงานภาคเกษตร
       พยากรณ์อากาศจังหวัดสุโขทัย
       ข้อมูลไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 2559
       ถิติการปลูกพืชปี 2560/61

 

การส่งเสริมการเกษตร

       ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
       แผนงานโครงการประจำปี 2559
       คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
       โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
       ผลการส่งรายงาน สนง.เกษตรอำเภอ

 

สถาบันเกษตรกร

       โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
       วิสาหกิจชุมชน
       กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
       กลุ่มยุวเกษตรกร
       ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 

แหล่งท่องเที่ยว

       แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
       แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

ภัยธรรมชาติ

       ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
       รายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ              (ภัยแล้ง) จำนวน 160 ราย

 

     การจัดการความรู้ (KM)        จังหวัดสุโขทัย

สอ.กษจ. สุโขทัย จำกัด

   แบบฟอร์มขอกู้สามัญ
   แบบฟอร์มขอกู้ฉุกเฉิน
   คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอัตราการถือหุ้น
   คำร้องขอลาออก

โปรแกรมส่งภาพขึ้นเว็บไซต์กรม

                 การใช้  GIS                                  กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 
 
 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทรศัพท์. 0-5562-0481, 0-5565-1121 
โทรสาร. 0-5565-1122
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
นกส่งข่าว
อีเมล์แอดเดรส sukhothai@doae.go.th    หรือ   ndoae1115@gmail.com
              ผู้ดูแลระบบ     ผู้จัดทำ  นางสาวนงลักษณ์   สวยงาม  
ที่ปรึกษา  นายโอวาท   พัฒนชัยวงศ์